Ábrese o prazo de presentación de solicitudes para a aula “Concilia verán 2017”

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes para a aula “Concilia verán 2017”

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
Prazo de entrega: do 25 de maio ao 7 de xuño.
Publicación das listas de admitidos (por orde de inscrición): 13 xuño, no blog da aula e na páxina web do conello.
Prazo de subsanación de erros: do 13 ao 15 de xuño.
Publicación das listas definitivas: 16 de xuño.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
    • Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  6. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  7. Certificado de empadroamento no concello d@ ne4n@ e dalgún dos proxenitores.
  8. Fotografía de carné d@ menor que utilice por primeira vez o servizo.

Tfno. de información: 988 25 93 85

SOLICITUDE CONCILIA VERÁN 2017