Medidas Preventivas contra os incendios forestais

Medidas Preventivas contra os incendios forestais

O Alcalde-Presidente do Concello do Pereiro de Aguiar,

FAI SABER:

Que segundo a normativa vixente, tanto ordenanzas municipais como leis de -ámbito autonómico, é obriga de tódolos cidadáns o manter limpas de lixo, entullos e maleza as parcelas da súa propiedade que se encontren dentro da delimitación de Solo de Núcleo Rural ou estén próximas a urbanizacións, edificacións ailladas ou instalacións.

DESCARGAR BANDO